Konzultační a poradenská činnost pro žadatele o podporu z fondů EU

Vypracování analýz možností financování projektových záměrů z programů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Konzultační a poradenská činnost pro žadatele o podporu z fondů EU

Vypracování analýz možností financování projektových záměrů z programů financovaných ze strukturálních fondů EU

Zajištění průběžného monitoringu výzev k předkládání projektů a změn v dotačních programech.

Průběžné sledování výzev k předkládání projektů pro potencionální žadatele, kteří plánují využívání financování z fondů EU v dlouhodobém časovém horizontu a pro více projektových záměrů.

Kontaktujte nás

Ing. Tomáš Maceček - jednatel společnosti

Komplexní zpracování žádosti o podporu

Zajištění vyplnění a podání elektronické žádosti a zpracování všech povinných i nepovinných příloh.

Komplexní zpracování žádosti o podporu

Zajištění vyplnění a podání elektronické žádosti a zpracování všech povinných i nepovinných příloh - analýza poptávky, studie proveditelnosti, Analýza CBA, dokumenty formálního charakteru vztahující se k žadateli, doklady o partnerství..)

Kontaktujte nás

Ing. Tomáš Maceček - jednatel společnosti

Dotační management

Komplexní řízení projektu včetně zajištění projektové dokumentace nutné k podání žádosti o podporu z fondů EU dle aktuálních požadavků.

Dotační management

Komplexní řízení projektu včetně zajištění projektové dokumentace nutné k podání žádosti o podporu z fondů EU dle aktuálních požadavků, provedení výběrových řízení pro realizaci projektu, jeho technický a autorský dozor a závěrečné vyhodnocení.

Kontaktujte nás

Ing. Tomáš Maceček - jednatel společnosti

Poradenské služby v oblasti zadávání veřejných zakázek

Zpracování komplexní zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele a to zejména...

Poradenské služby v oblasti zadávání veřejných zakázek

Zpracování komplexní zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele a to zejména:

 • metodická pomoc před zahájením vlastního výběrového řízení,
 • zpracování návrhu „Oznámení o zakázce“ případně „Oznámení předběžných informací“ a jeho průběžná konzultace se zadavatelem,
 • zajištění uveřejnění „Oznámení o zakázce“ ve Věstníku veřejných zakázek,
 • zpracování návrhu zadávací dokumentace,
 • doporučení vhodných kvalifikačních kriterií,
 • doporučení vhodného hodnotícího kritéria a případně i dílčích hodnotících kritérií,
 • poradenství při kontrole formálních náležitostí podaných nabídek,
 • poradenství při kontrole splnění kvalifikace,
 • metodické poradenství při posouzení a hodnocení nabídek,
 • zpracování veškerých potřebných zpráv nebo protokolů,
 • metodické poradenství při uzavírání smlouvy s vítězným dodavatelem,
 • vedení písemné evidence učiněných úkonů,
 • zajištění uveřejnění „Oznámení o zadání zakázky“ ve Věstníku veřejných zakázek,
 • předání veškeré dokumentace z průběhu Veřejné zakázky k archivaci.
Kontaktujte nás

Ing. Tomáš Maceček - jednatel společnosti

Koučování a vzdělávání

Koučování je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti.

Koučování a vzdělávání

Koučování je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. směřuje a podněcuje člověka k objevení vlastních řešení, zdrojů a provází na cestě realizace. Pracujeme formou integrativního koučinku, který umožňuje využívat více koučovacích přístupů.

Pracujeme v souladu s etickým kodexem a jsme členy Asociace integrativních koučů.

Koučování je přínosné, když chcete např.:

 • zlepšit své manažerské dovednosti,
 • používat koučovací styl vedení lidí,
 • motivovat a lépe využít potenciál svých zaměstnanců,
 • určit si vize a cestu realizace,
 • efektivně pracovat s časem,
 • naplánovat si svoji budoucí kariéru,
 • objevit, probudit a využít svůj osobní potenciál, talenty, sílu,
 • nalézt životní rovnováhu, mít čas pro sebe,
 • najít cestu ke zdraví,
 • projít změnou,
 • vyladit osobní vztahy……
Kontaktujte nás

Mgr. Iva Mládková

FACEBOOK: www.facebook.com/dobrodruzstvi.sebepoznani/

O naší společnosti

Společnost vznikla v roce 2006 transformací z fyzické osoby. Cílem firmy je zajistit poradenskou činnost zaměřenou na získávání dotací a grantů a rovněž komplexní vzdělávací programy.

Pro zajištění komplexích služeb v rámci celé ČR je, mimo sídlo společnosti, rovněž zřízena pobočka pro Moravu a Slezsko v Ostravě.

Postupně, podle narůstajících požadavků ze strany zejména státních a příspěvkových organizací, byl sestaven tým odborných poradců z řad stavebních inženýrů a dalších specialistů ze strojírenské, ekonomické i právní oblasti, kteří již v minulosti individuálně spolupracovali na projektech, které byly spolufinancovány z fondů EU.

Nabízíme, zejména pro municipality, ale i drobné a střední podnikatele zajišťování komplexní administrativy investičních záměrů a projektů, které je možné spolufinancovat ze strukturálních fondů EU a dalších fondů z veřejných rozpočtů.

Komplexní poradenská činnost se zaměřuje na přípravu a realizaci nejvhodnějších možností k získání dotací pro konkrétní záměr daného subjektu, zpracování vlastních projektových žádostí o dotace dle kritérií EU a státních orgánů ČR, dále zpracování studie proveditelnosti, zajištění vypracování jiných speciálních a odborných projektů, studií, posudků atd., provedení výběrových řízení na dodavatele veřejné zakázky na dodávky, stavební práce nebo služby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu s pravidly příslušného programu.

Rozšířili jsme poskytování služeb v oblasti individuálního a firemního koučování.

Kontakty

Zobrazit na streetview Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 1

ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3

Zobrazit na streetview Bohumínská 788/61, 710 00 strava 2

Pobočka společnosti pro Moravu a Slezsko
Bohumínská 788/61
710 00 Ostrava

Mapa

Napište nám pomocí formuláře


ITM, institut pro vzdělávání a poradenství, s.r.o.
IČ: 27784967

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 154218
Základní kapitál: 200 000,00 Kč